Upload je werk hier

Open call sluit op 1 september 2019 om 24:00 uur.

Upload Artwork
Max File Size 15MB
Upload Artwork
Max File Size 15MB
Upload Artwork
Max File Size 15MB

Bank Details

Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden deelname tentoonstelling RMBRNDT.NU

 

Artikel 1. Doel

 

De tentoonstelling RMBRNDT.NU biedt een platform aan eigentijdse kunst geïnspireerd op Rembrandt van Rijn.

 

Artikel 2. Het kunstwerk

 

Het door jou ingezonden kunstwerk voldoet, voor zover van toepassing, aan de wettelijke voorschriften. Het kunstwerk bevat geen gevaarlijke stoffen, menselijk weefsel, ongedierte of andere schadelijke materialen. Je vrijwaart RMBRNDT.NU en alle betrokkenen bij de organisatie van de tentoonstelling RMBRNDT.NU voor aanspraken van derden ter zake. Jouw kunstwerk:

a] is geïnspireerd door Rembrandt

b] is maximaal 280 cm hoog x 330 cm lang en weegt maximaal 20 kg.

c] is een vorm van beeldende kunst in zeer brede vorm, zoals een schilderij, tekening, foto,

collage, grafiek (prent, etc, zeefdruk etc.) sculptuur, textiel of installatie. We stimuleren gebruik

van nieuwe kunstvormen waarbij nieuwe technieken worden toegepast.

d] indien het kunstwerk aan de wand moet worden bevestigd of anderszins ondersteuning nodig

heeft, draag je er zelf zorg voor dat het werk (audiovisueel) kan worden tentoongesteld, door

het bijleveren van een ophangsysteem, sokkel, projector etc.

 

Artikel 3. Deelname en eisen aan de inschrijving.

 

1. de uiterste inschrijfdatum voor deelname is 1 september 2019. De procedure zoals opgenomen op de website dient daarbij te worden gevolgd. Een overzicht van de belangrijkste data kun je eveneens op de website vinden.

2. Iedereen mag meedoen.

3. Er zijn aan deelname geen kosten verbonden.

4. Je mag maximaal drie kunstwerken inzenden.

5. Wanneer je een kunstwerk samen met anderen maakt, mag je ook nog individueel werk inzenden.

6. Deelnemen is uitsluitend mogelijk door inzending van een compleet ingevuld digitaal formulier, zoals opgenomen op de website van RMBRNDT.NU.

7. Inzending van je kunstwerk kan uitsluitend digitaal. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan je kunstwerk fysiek bij RMBRNDT.NU te (laten) bezorgen voordat de selectie heeft plaatsgevonden.

8. Je bent zelf verantwoordelijk voor de complete inzending van het digitale aanmeldformulier, inclusief beeldmateriaal. Je draagt zelf de kosten voor het maken van het kunstwerk en het beeldmateriaal.

9. Alle tentoongestelde werken zullen in principe ter verkoop worden aangeboden.

10. Bij verkoop ontvangt de organisatie 50% commissie. Houd hier rekening mee bij het prijzen van je werk.

11. Geselecteerde kunstenaars zullen worden gevraagd de algemene verkoopvoorwaarden te accepteren.

 

Artikel 4. Selectie en tentoonstellen

 

1. De eerste selectie van kunstwerken vindt plaats aan de hand van de beoordeling van de digitale inzendingen, door een onafhankelijke selectiecommissie bestaande uit medewerkers van RMBRNDT.NU.

2. Als jouw kunstwerk in de eerste selectieronde wordt geselecteerd, vragen we je om je kunstwerk bij RMBRNDT.NU te bezorgen voor een tweede selectieronde, die wordt verricht door een jury bestaande uit kunstenaars en medewerkers van RMBRNDT.NU. De selectie zal plaatsvinden op een nader door RMBRNDT.NU te bepalen datum. Mocht je zijn toegelaten tot de eerste selectieronde, dan betekent dit nog niet dat je kunstwerk in de tentoonstelling zal worden opgenomen.

3. Als jouw kunstwerk in de tweede selectieronde door de jury is geselecteerd, vragen we je om je kunstwerk beschikbaar te stellen voor de tentoonstelling. Het is niet mogelijk om je kunstwerk op te halen voordat de tentoonstelling is afgelopen.

4. RMBRNDT.NU heeft de intentie de geselecteerde kunstwerken voor een nader te bepalen periode in Klaproos te tentoonstellen. Deze periode is vooralsnog bepaald van 3 oktober 2019 tot 13 oktober 2019, maar RMBRNDT.NU behoudt het recht deze data te wijzigen.

5. RMBRNDT.NU kan inzenders of kunstwerken zowel voor, tijdens als na de jurering uitsluiten van deelname.

6. RMBRNDT.NU heeft geen verplichting je kunstwerk tentoon te stellen wanneer dit om bepaalde redenen geen doorgang kan vinden, ook niet als je kunstwerk al is geselecteerd door de jury.

7. RMBRNDT.NU heeft daarnaast het recht om de tentoonstelling van de kunstwerken niet door te laten gaan of voortijdig te beëindigen. Uiteraard zal RMBRNDT.NU hier alleen toe besluiten als daarvoor zwaarwegende redenen bestaan. RMBRNDT.NU aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet tentoonstellen van de kunstwerken.

8. Tijdens het verblijf van je kunstwerk in Klaproos zal RMBRNDT.NU je kunstwerk met de gebruikelijke zorg behandelen. RMBRNDT.NU en Klaproos aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor schade aan het kunstwerk die ontstaat of blijkt te zijn ontstaan ten tijde van het verblijf in Klaproos, noch voor vermissing, verlies of waardevermindering van je kunstwerk, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.

9. Indien het kunstwerk niet is voorzien van een ophangsysteem of ander benodigd installatiesysteem, of wanneer het systeem niet voldoet aan de standaard die RMBRNDT.NU/ Klaproos hanteert, heeft RMBRNDT.NU het recht om een (ander) systeem aan het kunstwerk te bevestigen.

10. Indien je kunstwerk tentoongesteld is, dien je het na afloop van de tentoonstelling op te halen bij Klaproos vóór een door RMBRNDT.NU te bepalen datum. Daarna behoudt RMBRNDT.NU zich het recht voor om het kunstwerk een eigen bestemming te geven.

11. Je draagt zelf de kosten en verantwoordelijkheid voor het transport en de verpakking van het geselecteerde kunstwerk, alsmede voor een eventuele transportverzekering. Dit geldt voor zowel het transport vooraf, als na afloop van de tentoonstelling. Verpakkingsmaterialen van het kunstwerk dien je na afgifte van het kunstwerk weer mee terug te nemen. Bij het ophalen van je kunstwerk dien je eigen verpakkingsmateriaal naar Klaproos mee te nemen. RMBRNDT.NU stelt een ruimte beschikbaar waar het werk kan worden uitgepakt en ingepakt.

12. Bij afgifte en het weer ophalen van je kunstwerk dien je je te kunnen legitimeren. Indien iemand anders namen jou het werk afgeeft of ophaalt, dient die persoon gemachtigd te zijn door de deelnemer en zijn/haar identiteitsbewijs te kunnen tonen.

13. Een kunstwerk kan worden getoetst op veiligheid, onder meer wanneer het elektrische elementen bevat.

 

Artikel 5. Intellectueel eigendom en rechten

 

1. Door inzending van het kunstwerk garandeer je RMBRNDT.NU dat je de rechtmatige eigenaar bent van het kunstwerk en dat het kunstwerk een eigen creatie is die geen inbreuk maakt op rechten van derden, waaronder auteursrechten, modelrechten en merkrechten. Je vrijwaart RMBRNDT.NU tegen aanspraken van derden die menen dat je met het kunstwerk inbreuk maakt op hun rechten of anderszins onrechtmatig handelt jegens hen.

2. Wanneer je niet de rechtmatige eigenaar bent van het kunstwerk, dien je RMBRNDT.NU hiervan op de hoogte te stellen en je relatie met de rechtmatige eigenaar toe te lichten.

3. Met de inzending van je kunstwerk verleen je RMBRNDT.NU het recht om:

a) Jouw kunstwerk tentoon te stellen voor de gehele of gedeeltelijke duur van de

tentoonstelling naar eigen inzicht van RMBRNDT.NU.

b)Jouw kunstwerk en digitale afbeeldingen daarvan voor PR-of marketingdoeleinden te gebruiken, zowel voor, tijdens als na de tentoonstelling. Indien mogelijk zal hierbij jouw naam worden vermeld.

c)Nationale en internationale pers en media toe te staan beeldmateriaal van jouw kunstwerk te maken voor publicatie. 

d)Afbeeldingen van jouw kunstwerk digitaal en analoog te gebruiken in alle educatieve, informatieve, promotionele en interactieve uitingen en platforms van of door RMBRNDT.NU, zowel in bestaande als toekomstige digitale omgevingen en platforms.

e)Gedrukte en digitale publicaties die door of namens RMBRNDT.NU worden gemaakt uit te geven, waaronder tentoonstellingscatalogus, tijdschriften en boeken.

f)Bezoekers aan de tentoonstelling toe te staan foto’s te maken van jouw kunstwerk (individueel of in combinatie met ander kunstwerken) en deze te gebruiken voor alle denkbare doeleinden, bijvoorbeeld door ze te delen op social media. RMBRNDT.NU aanvaardt geen aansprakelijkheid wanneer bezoekers die door hen gemaakte foto’s op enigerlei wijze commercieel gebruiken. Voor dit gebruik is RMBRNDT.NU geen vergoeding verschuldigd. Indien noodzakelijk ga je ermee akkoord dat je separaat nog een toestemmingsverklaring zult tekenen om de bovenstaande rechten vast te leggen.

 

Artikel 6. Uitslag bindend

 

Over de selectie-uitslag en de overwegingen die daaraan ten grondslag liggen, kan niet worden worden gecorrespondeerd.

 

Artikel 7. Overig

 

1. RMBRNDT.NU kan naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Voorwaarden gedurende inschrijvingstermijn aanvullen of wijzigen.

2. Op deze Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing

 

FAQ

Veel gestelde vragen

 

Hoe kan ik mij aanmelden?

Dit kan alleen via het aanmeldformulier op www.rmbrndt.nu.

 

Naar wat voor werk zijn julie op zoek?

We zoeken werk geïnspireerd op Rembrandt, in een zeer brede zin. We stimuleren

gebruik van nieuwe kunstvormen zoals interactieve audiovisuele kunstwerken, licht installaties, augmented & virtual reality, street art en andere nieuwe toepassingen en materialen.

 

Tot wanneer kan ik mijn werk digitaal opsturen?

De sluitingsdatum en tijd voor de open call is zondag 1 september 2019 om 24:00 uur.

 

Wanneer hoor ik of ik gekozen ben of niet? 

In de week van 9 september maken we bekend welke werken er door zijn naar de tweede ronde en welke niet. Je zult hierover een e-mail ontvangen.

 

Kan ik een inhoudelijke reactie krijgen als mijn werk niet door is naar de tweede ronde?

Nee.

 

Wanneer moet ik mijn werk aanleveren voor finale selectie?

Tussen vrijdag 20 september en dinsdag 25 september.

 

Waar moet ik mijn kunstwerk inleveren?

Op een nader te bepalen locatie.

 

Wanneer hoor ik of ik ben geselecteerd voor de tentoonstelling?

In de week van 30 september zullen we de finale selectie bekend maken.

 

Wanneer is de opening van de RMBRNDT.NU tentoonstelling?

Op donderdag 3 oktober in Klaproos Amsterdam.

 

Wanneer loopt de tentoonstelling af?

De laatste dag van de tentoonstelling is op zondag 13 oktober.

 

Wanneer moet ik mijn niet verkochte kunstwerk ophalen?

Je moet je werk op 14 of 15 oktober ophalen bij Klaproos in Amsterdam.

 

Mag ik bij de jurering aanwezig zijn? 

Nee. De jurering vindt plaats achter gesloten deuren.

 

Wat heb ik nodig voor het langsbrengen van mijn kunstwerk? 

Het originele kunstwerk, een geldig legitimatiebewijs en een certificaat van echtheid voor de verkoop. Ook moet je kunstwerk zijn voorzien van een goed ophangsysteem en/of sokkel.

 

Kan iemand anders voor mij mijn kunstwerk brengen, indien ik het niet zelf kan doen? 

Ja dat kan. Wel moet hij zijn gemachtigd door jou en zich kunnen legitimeren.

 

Mag ik mijn werk zelf komen installeren in Klaproos als mijn werk wordt uitgekozen? 

In principe niet. Ons team zal de expositie zelf inrichten. Voor eventuele installaties en of interactieve installaties kunnen wij jou mogelijk persoonlijk benaderen om jouw werk op te zetten.

 

Algemeen

 

Zijn er kosten verbonden aan deelname? 

Nee, iedereen mag gratis meedoen.

 

Hoe prijs ik mijn werk?

Op het aanmeldingsformulier geef je de verkoopprijs exclusief btw weer. Houd er hierbij rekening mee dat 50% van de verkoopprijs gereserveerd is voor de organisatie.

Let op: kosten voor productie, verpakking, vervoer en verzekering zijn voor de deelnemer en worden niet door RMBRNDT.NU vergoed.

 

Kan ik de kunst van andere inzenders zien? 

Nee, alleen de jury kan alle kunstwerken zien.

 

Hoeveel kunstwerken zullen in de tentoonstellingen worden opgenomen? 

De hoeveelheid werken die RMBRNDT.NU zal exposeren hangt af van de soorten werken die de organisatie ontvangt en de keuze van het selectieteam.

 

Mag ik naar de opening komen en mag ik gasten meenemen?

Natuurlijk ben jij van harte welkom tijdens de opening en je mag iedereen meenemen die je wilt.

 

Is de tentoonstelling gratis te bezichtigen?

Ja. het is gratis en voor iedereen toegankelijk.

 

Kan ik nog mijn inzending wijzigen? 

Nee. Nadat de inzendingstermijn op 25 augustus sluit, kun je niks meer toevoegen aan je

inzending, ook niet via e-mail.

 

Heb je een vraag die hierboven niet wordt beantwoord, neem dan contact met ons op.

Partners

email        : rmbrndt.nu@gmail.com

whatsapp : +91 9818981193

  • Facebook - White Circle
  • Instagram - White Circle

Restaurant Klaproos, Papaverweg 38, 1032 KJ Amsterdam Noord

© 2019 by Gotcha! Impact Media Pvt. Ltd.